จะสร้างวัดใหญ่..ไปทำไม?

วัดพระธรรมกาย..มีสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง…เช่น..มหาธรรมกายเจดีย์ จะมีลานธรรมและวิหารคดสองชั้น ชั้นสองมีหลังคา พื้นที่ทั้งหมดนี้ 1ตารางกิโลเมตร สามารถจุคนนั่งสมาธิได้รวม1ล้านคน มีห้องน้ำโดยรอบ ปัจจุบันใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างต่อเนื่อง

มหาธรรมกายเจดีย์และวิหารคด สร้างถูกต้องตามหลักการในพระพุทธศาสนาทุกอย่างไม่ผิดแผกแตกต่างจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้หลักไว้เลย มีวัตถุประสงค์ให้ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก

คำว่าศูนย์กลางของโลก คือ ต้องใหญ่ และกว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับคนจำนวน
หลักแสนหลักล้าน ที่จะมาฟังธรรมะ นั่งสมาธิพร้อมกัน

**จริงอยู่ที่พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้พระภิกษุเป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย มักน้อย สันโดษ แต่ในแง่ของการสร้างวัดหรือศาสนสถาน พระพุทธองค์กลับทรงอนุโมทนาบุญกับการสร้างวัดใหญ่ เช่น วัดพระเชตวันมหาวิหารที่ทรงจำพรรษานานที่สุด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย โดยใช้ทรัพย์ถึง54โกฐิ หรือ540ล้านกหาปนะ
1กหาปนะหากเทียบกับค่าเงินปัจจุบันมีค่ามากกว่าดอลล่าหลายเท่า**

หากสร้างวัดใหญ่แล้วมีการใช้ประโยชน์จริงๆเช่นการอมรมศีลธรรม บวชพระบวชเณร จัดพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เป็นสถานที่ปลูกฝังศีลธรรมให้ชาวโลก คงทนถาวรเป็นพันปี ย่อมจะส่งผลให้สังคมสงบร่มเย็นขึ้น คนเข้าวัดเยอะ ก็ย่อมดีกว่าไปเข้าบ่อน เข้าผับ โรงเหล้า โรงเบียร์

การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ที่ตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของชาวโลก หากจะเปรียบเทียบกับเมกกะที่เป็นศูนย์กลางศาสนาอิสลาม หรือวาติกัน ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์แล้ว ต้องถือว่าไม่ได้สร้างใหญ่เลย ที่อื่นนั้นใหญ่กว่าเจดีย์นี้มาก

ผู้ใดที่ได้สร้างศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกแห่งนี้ นับว่าเป็นผู้มีบุญมาก ได้บุญตลอดเวลา มีผู้คนมากราบไหว้องค์พระพุทธรูปที่เราสร้าง
มีคนมานั่งสมาธิที่ลานธรรม มาเวียนเทียน มีการบวชพระบวชเณร อบรมเยาวชน ตลอดทั้งปี

***การสร้างถาวรวัตถุสะท้อนถึงความศรัทธาของคนในยุคนั้น ที่พิจารณา เห็นประโยชน์แล้วได้ปัญญาจึงกล้าสละทรัพย์ออกเพื่อสิ่งนี้หาใช่ยึดติดวัตถุไม่ ***

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่สละ
ปัจจัยส่วนตัว มาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์สืบไป….

Advertisements