“สวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร 1 ล้านจบ” ภายในพรรษานี้

แถลงข่าวเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

(เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม พ.ศ.2559)

หลวงพ่อธัมมชโยเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ 

“สวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร 1 ล้านจบ ภายในพรรษานี้

“วันอาสาฬหบูชา” คือ วันเพ็ญเดือนแปด เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ทำให้พระโกญทัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน และขอออกบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบ 3 ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” มีเนื้อหาหลักคือ การหลีกเลี่ยงจากทางสุดโต่งทั้ง 2 ข้าง คือ การเพลิดเพลินในกามสุข และการทรมานตนเอง แต่ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นแม่บทในการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา

นับแต่ “วันอาสาฬหบูชา” นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเผยแผ่คำสอนไปสู่ชาวโลกอย่างกว้างขวาง “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” จึงเห็นด้วยที่สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 1 ได้ประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และได้เสนอให้ “วันอาสาฬหบูชา” เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ประชาชนและเยาวชนอย่างจริงจัง เพื่อศีลธรรมจะได้กลับสู่สังคมไทย บ้านเมืองจะได้สงบร่มเย็น ผู้คนมีศีล 5 เป็นพื้นฐานตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” นี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) แม้ยังมีอาการอาพาธ อยู่ระหว่างการพักรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของคณะแพทย์ แต่ด้วยความที่ท่านปรารถนาให้ชาวโลกเข้าถึงธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงเมตตาให้โอวาทแก่คณะศิษยานุศิษย์ ในวาระโอกาสเข้าพรรษา ดังนี้
“หลวงพ่ออยากให้ทุกคนร่วมกัน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 ล้านจบ ภายในพรรษานี้ ถ้าทำได้ ลูกทุกคนจะปลื้ม สวดกันต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ให้สวดอย่างสมัครใจ ปลื้มใจ เรื่องนี้สำคัญมาก
เรามาเกิดก็เพื่อมาสร้างบารมี ซึ่งที่เจดีย์ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์เลย และยิ่งชักชวนมาสวดกันเยอะๆ บุญก็เกิดกับคนที่ไปชักชวนด้วย แต่ต้องให้อยู่บริเวณเจดีย์ ตรงวิหารคด และถ้าเห็นเจดีย์ได้จะยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้ก็ตรงไหนของเจดีย์ก็ได้

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรนี้กว่าจะได้มา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป สละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง พอสละชีวิตเพื่อความดีครั้งหนึ่ง จิตจะถูกยกระดับ สละชีวิตเพื่อจิตที่บริสุทธิ์ จิตจึงถูกยกระดับให้สูงขึ้น เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารของเรา สละชีวิตเพื่อความดี ปักใจมั่นในการปฏิบัติธรรม…ถ้าไม่ได้ตายเถอะ เพื่อที่จะบรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุ จิตก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้น ให้บริสุทธิ์ขึ้น พอจิตตกศูนย์ก็เห็นดวงธรรมภายใน

พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก ไปบูชาที่ตรงนั้น จิตจะถูกยกระดับ เหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ที่เจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุด เพราะฉะนั้น จึงใช้คำว่า “สำคัญมาก”
ขอให้พรรษานี้ เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะ หมุนเวียนกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ในกระแสธารแห่งบุญ เราต้องปลื้ม ถ้าเราสวด 1 จบ ก็ได้สายบุญล้านพระองค์ ถ้า 2 จบ ก็คูณสอง พูดไปยังขนลุกเลย สำคัญนะ

การบูชาเราต้องบูชาทุกวัน พออามิสบูชาแล้ว ก็มาปฏิบัติบูชา ได้ทั้งสองบูชา ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา พรรษานี้ถ้าลูกทุกคนทำได้จะเป็นอัศจรรย์เลย ลูกทุกคนก็จะได้บุญทั้งโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์อนุโมทนาบุญกับลูกๆ ทุกรูป ทุกคน

****************************

นายองอาจ ธรรมนิทา

โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

2

Advertisements