ยืนยันวัดพระธรรมกายไม่ใช่ลัทธิ

แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา

โดย…. ดร.สิริมงคล อุ่นใจ

ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนา

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ประธานกรรมการสมาพันธ์ชาวพุทธกรุงเทพมหานคร

วัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นลัทธิ!!! 

แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา 

จะเห็นได้ว่าวัดพระธรรมกายจะสอนว่า ให้ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ซึ่งก็ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาทุกอย่าง

จะเห็นได้ว่าวัดพระธรรมกายมีพระที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยคมากเป็นลำดับต้นของประเทศไทย ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าสอนตามหลักพระพุทธศาสนา

ส่วนคำว่าธรรมกาย เป็นชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้า 
พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเชื่อว่า พระพุทธเจ้ามี 2 กาย คือ รูปกาย กับ ธรรมกาย 

ส่วนพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี 3 กาย คือ นิรมาณกาย ธรรมกายและ สัมโภคกาย 

ซึ่งพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และมหายาน เชื่อเหมือนกันในเรื่องของ นิพพาน แต่อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างกัน แต่ความเชื่อหลักๆ คือเรื่องนิพพานเหมือนกัน

ส่วนกรณีที่ว่าสอนให้ละ หรือให้รวยนั้น 

วัดพระธรรมกายก็สอนให้ละ ตัณหา อุปกิเลส อุปทาน 

แต่เรื่องรวยนั้น พระพุทธเจ้าท่านก็สอน คนเรายังต้องเกิด ยังต้องกินต้องใช้ จะเกิดมาจนก็ไม่ดี พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้รวยก็คือ “หัวใจเศรษฐี” เรียกว่า ** อุ อา กะ สะ **ตามหลักในพุทธศาสนา เรื่อง “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” (หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น เพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้) 

ขยันหา รักษาให้ดี มีกัลยาณมิตร สอนให้รวย คือหัวใจเศรษฐี ซึ่งก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า

ส่วนกรณีสอนให้ไปสวรรค์นั้น 

ตราบใดที่คนเรายังสั่งสมบารมียังไปนิพพานไม่ได้ ยังละตัญหา กิเลส อุปทาน หรือละสังโยชน์ 10 ไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ได้ในชาติต่อไป เมื่อไปไม่ได้ก็ไปสวรรค์ก่อน หรือไปเป็นมนุษย์ชั้นดี 

พระพุทธเจ้าท่านก็สอน เทศน์ให้พระยสะ ฟังเกี่ยวกับอนุปุพพิกถา 5 คือเรื่องการให้ทาน รักษาศีล สวรรค์ โทษของกาม และการออกจากกาม เมื่อเราให้ทาน รักษาศีล ก็จะทำให้ไปสวรรค์ได้เมื่อยังไปนิพพานไม่ได้ ก็ไปสวรรค์ก่อน

วัดพระธรรมกายก็สอนถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทุกอย่าง ดังนั้นผมจึงมีความเห็นว่า วัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นลัทธิ แต่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาในเถรวาทครับ

Advertisements